مقدمه و ضرورت کمیسیون ویژه حمایت از استعداد درخشان

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۲:۵۶| تعداد بازدید: 14

تربیت سرمایه هاي انسانی متعهد و متخصـص و فـراهم نمـودن زمینـه جـذب، هـدایت و شـکوفایی نخبگان و استعدادهاي درخشان، یکی از مهمتـرین راهبردهـاي ترسـیم شـده در اسـناد بالادسـتی کشـور مانند سـند چشـم انـداز 1404 ،نقشـه جـامع علمـی کشـور، نقشـه جـامع علمـی سـلامت و ... اسـت . ایـن سرمایه هاي انسـانی بـا ظرفیتهـاي خـدادادي و تلاشـهاي خـود و همچنـین حمایتهـاي ویـژه سـازمانها و نهادهاي مرتبط، قطعاً میتوانند در آینده مدیران و متخصصان کارآمدي براي کشور باشند. با توجه به رسالت ذاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی حوزه سلامت در این راستا و با عنایـت بـه اقتضائات خاص و ضرورت توجه به مسایل مختلف دانشجویان نخبـه و اسـتعدادهاي درخشـان و عـدم وجـود مرجـع تصـمیم گیرنـده مسـتقیم در دانشـگاه بـراي حـل مسـایل و درخواسـت هـاي مـرتبط بـا اســتعدادهاي درخشــان، کمیســیون ویــژه حمایــت از اســتعدادهاي درخشــان در دانشگاه تشکیل شده است.