شرح وظایف کمیسیون ویژه حمایت از استعداد درخشان

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۲:۵۶| تعداد بازدید: 16
  • شناسایی نخبگان و استعدادهاي درخشان دانشگاه بـر مبنـاي آیـین نامـه هـا و ضـوابط مـرتبط و بررسی موارد استثنایی جهت استعلام از وزارت متبوع،
  • ایجاد بستري جهت پیاده سازي سیاستهاي حمایتی در دانشگاه،
  • تسهیل برقراري ارتباط دانشجویان با نهادها و سازمان هاي مختلف بـه منظـور انجـام فعالیـت و خدمت آنها
  • معرفی دانشجویان براي استفاده از تسهیلات و دریافت گرانت هاي مختلف آموزشی و پژوهشـی از مراکز اصلی دهنده گرانت کشوري مانند صندوق حمایت از پژوهشگران
  • تشکیل دبیرخانه منسجم و تلاش جهت مستندسازي منظم اسناد و مدارك مرتبط
  • نظارت بر اجراي دستورالعملها و بخشنامه هاي صادره از مراجع ذیربط در خصـوص نخبگـان و استعدادهاي درخشان دانشگاه
  • بررسی موردي مسایل و مشکلات نخبگان و استعدادهاي درخشان دانشگاه