اهداف کمیسیون ویژه حمایت از استعداد درخشان

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۲:۵۵| تعداد بازدید: 15

 کمیسیون ویژه حمایت از اسـتعدادها ي درخشـان با همکاري و تعامل کلیه مدیران و اعضاي محترم هیأت علمـی اهـداف زیـر را در دانشـگاه پیگیري میکند:

  • اعمال سیاست هاي تشویقی در دانشگاه جهت ترغیـب اسـتعدادهاي درخشـان بـه انجـام فعالیـت هاي همسو با اسناد بالادستی کشور مانند سند چشم انداز 1404 ،نقشه جامع علمی کشور، نقشـه جامع علمی سلامت و ترغیـب اسـتعدادهاي درخشـان بـه انجـام فعالیـت هـاي منجـر بـه ارتقـاي دانشگاه و عام المنفعه،
  • فراهم نمودن امکان بهره مندي از تسهیلات ویژه آموزشـی، پژوهشـی و رفـاهی بـراي نخبگـان و استعدادهاي درخشان دانشگاه بر مبناي ظرفیتهاي مختلف بومی، دانشگاهی، استانی، منطقهاي بـر اساس آمایش سرزمین با هدف به اشتراك گذاشتن و استفاده بیشتر از امکانات.